MR
2013 - Joseph
  • Inloggen

MR

Informatie over de Medezeggenschapsraad.

 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan waardoor de inspraak op school wordt geregeld door ouders en leerkrachten.
 

De samenstelling van een MR wordt bepaald door de grootte van een school.

Bij de St. Josephschool bestaat de MR uit 6 leden, 3 leden vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen en 3 leden vertegenwoordigen de leerkrachten. Ieder lid kan maximaal 2 jaar zitting hebben in de MR en mag 1 keer worden herkozen voor deze periode.

 

De MR is betrokken bij het reilen en zeilen van de hele school. Bij sommige onderwerpen (o.a. vakantieregeling, bestemming van leermiddelen) heeft de MR een adviserende taak en andere onderwerpen ( o.a. schoolplan, schoolgids) vereisen de instemming van de MR. De instemmingen en advies rechten zijn  te vinden in de reglementen van de MR, die op school ter inzage liggen.

 

De MR vergadert gemiddeld 7 keer per schooljaar. Er staat een aantal vaste onderwerpen op de agenda en deze wordt aangevuld met actuele onderwerpen. Onderwerpen voor de agenda kunnen schriftelijk worden ingediend door de MR leden maar ook door ouders en leerkrachten. De voorzitter en de secretaris van de MR zorgen voor de administratie van de vergaderingen, zoals het samenstellen van de agenda, het schrijven van de notulen en regelen van de informatiestroom naar de MR-leden.

 

Tijdens de vergaderingen is veel ruimte voor het luisteren naar de meningen, ideeën en input van alle leden. Er wordt graag gebruikt gemaakt van eventuele vakkennis van een MR lid (financiëel, juridisch of communicatie). Er vindt over alle onderwerpen een goede open communicatie plaats met de directie van de school. De directie is aanwezig bij de MR-vergaderingen om ook direct toelichting te kunnen geven.

 

De MR zit er letterlijk voor de leerlingen en ouders. Ouders kunnen met al hun vragen, suggesties of opmerkingen die de MR aangaan, bij de leden van de MR terecht of een onderwerp indienen bij de voorzitter of de secretaris. De vergaderingen zijn openbaar dit houdt in dat ouders welkom zijn om bij de vergadering aanwezig te zijn. Via het emailadres kunnen ouders zich aanmelden voor het bijwonen van de MR-vergaderingen. 
 

 

Emailadres MR : mr.joseph@sophiascholen.nl