Schoolplan
2013 - Joseph
  • Inloggen

Schoolplan

Voorwoord

De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in een herziening/bijstelling van het schoolplan van een basisschool in een periode van vier jaar.
Het schoolplan 2015-2019 van de St. Josephschool, die tot de Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Bollenstreek behoort, ligt voor u.
In dit schoolplan beschrijven we ons beleid voor de komende vier jaar. Het geeft informatie
over hoe wij op de St Josephschool het onderwijs vorm gaan geven en hoe wij denken en werken. De school heeft haar missie geformuleerd op basis van haar visie op diverse beleidsdomeinen.
Het door de Sophia Stichting vastgesteld strategisch beleidsplan 2015-2019 is richtinggevend en vormt het kader voor het beleid van onze school.
Over veel zaken op onze school zijn we tevreden: die willen we graag behouden voor de
toekomst. Een school staat echter nooit stil. De samenleving verandert, waardoor we voor
nieuwe uitdagingen komen te staan. Er worden nieuwe inzichten over het onderwijs en de
opvoeding ontwikkeld. Door dit soort ontwikkelingen is het noodzakelijk om als school een
proactieve houding aan te nemen en voortdurend de kwaliteitszorg te waarborgen: doen we
nog wel de goede dingen en doen we die dingen wel goed genoeg?
De directie heeft de aanzet gegeven tot het schrijven van het schoolplan. Een aantal onderdelen is met het team ontwikkeld en een aantal met het team besproken. Vervolgens is het schoolplan uitgewerkt door de directie, besproken in het leerkrachtenteam en voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Ten slotte is het schoolplan vastgesteld door het bevoegd gezag.
 
Monique van Steijn-Duijnhoven
Directeur St. Josephschool

 

 

 

 

Wilt u het hele schoolplan lezen, klikt u dan HIER om deze als PDF-file te downloaden (Pas op,

dit kan enige tijd duren).