Plusbeleid
2013 - Joseph
  • Inloggen

Plusbeleid

Een belangrijk uitgangspunt van onze visie is het continue verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Zoals eerder aangegeven, hebben we ons afgelopen schooljaar specifiek gericht op het verder aanscherpen van het onderwijs voor plusleerlingen en het inspelen op de onderwijsbehoeften van iedere individuele leerling.

 

Scholingstraject
Afgelopen schooljaar hebben wij in samenwerking met OnderwijsAdvies een scholingstraject met het team doorlopen. Dit traject sluit aan bij het scholingstraject, dat in schooljaar 2016-2017 gestart is.
We zijn schoolbreed onze expertise aan het ontwikkelen voor het onderwijs aan de (plus)leerlingen. We zijn ons ervan bewust dat (plus)leerlingen sommige vaardigheden pas ontwikkelen als het werk moeilijk genoeg is. Eén van de vaardigheden is bijvoorbeeld leren leren.
Ons onderwijsaanbod is passend gemaakt voor plusleerlingen. We hebben in de eerste plaats ruimte gecreëerd voor een systematische signalering van plusleerlingen in groep 1 tot en met 8, welke drie keer per jaar met de intern begeleiders besproken wordt tijdens de groepsbesprekingen. In de tweede plaats hebben we een beleid opgesteld voor het compacten van de lesstof op basis van het afnemen van voortoetsen. Zo hebben we inzicht in wat leerlingen al beheersen en kunnen we hier op aansluiten. Door het compacten is er meer tijd beschikbaar voor het inzetten van materialen voor verrijking (zoals Pienter! en Acadin).
Binnen de kleuterbouw krijgen plusleerlingen extra activiteiten aangeboden in kleine groepjes op het gebied van rekenen en taal/lezen. Tot slot hebben we ons gericht op passende begeleiding van de plusleerlingen om het leerproces meer inzichtelijk te maken. We werken aan een structurele manier voor de aanpak van plusleerlingen.

 

In het belang van alle leerlingen
Het scholingstraject heeft invloed op het onderwijs aan al onze leerlingen. Dus ook als uw kind geen plusleerling is, kunt u merken dat ons onderwijs verandert. Zo hebben wij geleerd wat het verschil is tussen een fixed en een growed mindset, hoe we deze mindsets kunnen herkennen bij leerlingen en hoe we hier adequaat op in kunnen spelen zodat we de motivatie voor het leren effectief kunnen bevorderen. Daarnaast hebben wij geleerd hoe we de methodiek van ‘de leerkuil’ in ons alledaagse onderwijs kunnen inzetten om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en hier effectief mee om te gaan. Voor meer informatie over de mindsets en de leerkuil klikt u op de link. 


 

Vervolg van het ontwikkeltraject
Volgend schooljaar zal wederom een deel van onze scholing gaan over de begeleiding van onze plusleerlingen. We zullen verder kijken naar passende signaleringsinstrumenten om het onderpresteren van leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast gaan we ons verdiepen in het verder compacten en verrijken van de leerstof voor plusleerlingen. Tot slot willen we meer leren over het eigenaarschap van de leerling. Dit betekent dat een leerling steeds meer eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. Gekeken wordt welke instrumenten ingezet kunnen worden om de metacognitieve vaardigheden van alle leerlingen te stimuleren. Dit is het kunnen reflecteren op je eigen denkproces en is effectief voor het ontwikkelen van leervaardigheden en een goede leerhouding.