Tussenschoolse opvang
2013 - Joseph
  • Inloggen

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse Opvang De Joseph

Overblijven

Inleiding

Op de St. Josephschool maken alle kinderen in principe gebruik van de tussenschoolse opvang. Er kunnen redenen zijn om hier van af te wijken, dit in overleg met de directie. In deze brochure infomeren wij u over de manier waarop de TSO is georganiseerd.

De aanbieder
De aanbieder van onze Tussenschoolse Opvang is SKOL Kinderopvang

De inzet van de vaste medewerkers wordt gecoördineerd vanuit SKOL Kinderopvang. SKOL werkt uitsluitend met medewerkers met een arbeidsovereenkomst. Betrokken medewerkers zijn gediplomeerd voor het werken in de buitenschoolse opvang. Vanzelfsprekend zijn alle medewerkers in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De taakomschrijving van de TSO-medewerkers
- Zij begeleiden de kinderen tijdens de lunch;
- Zij zorgen voor een prettige en rustige sfeer in de klas;
- Zij onderschrijven en hanteren de pedagogische visie van de school en handelen daarnaar conform de afspraken;
- Zij dragen zorg voor het lokaal en alle bijkomende huishoudelijke werkzaamheden.

 

Extra hulp door vrijwilligers
Een aantal ouders, die zich de afgelopen jaren op uitstekende wijze heeft ingezet voor de tussenschoolse opvang, is bereid de begeleiding van de leerlingen voort te zetten. Deze extra begeleiding wordt ingezet in de kleutergroepen en geschiedt onder verantwoordelijkheid van de directie. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

De schooltijden en de lunchpauze
De aanvangstijd ‘s morgens is 8.30 uur. De eerste bel gaat om 8.20 uur (inlooptijd) zodat ook daadwerkelijk om 8.30 uur gestart kan worden met de lessen. De eindtijd op maandag, dinsdag en donderdag is 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag is de eindtijd 12.15 uur.

Om de tussenschoolse opvang goed te kunnen organiseren is het noodzakelijk om twee lunchpauzes van 45 minuten in te plannen. Er moet voldoende tijd zijn voor de kinderen om te lunchen, maar ook om zich te ontspannen. In het rooster voor de kleuters wordt er zoals gebruikelijk ’s morgens en ’s middags al voldoende tijd ingepland voor buitenactiviteiten.

De eerste lunchpauze van 6 groepen onder leiding van de overblijfmedewerkers start om 12.00 uur tot 12.45 voor de 3 kleutergroepen, de groepen 3a, 4a en 4b. Na de lunchpauze kunnen de kinderen onder begeleiding buitenspelen tot 12.45 uur. Daarvoor worden beide speelplaatsen gebruikt, zodat er voldoende ruimte is om te spelen. Uiteraard worden er bij slecht weer binnenactiviteiten georganiseerd door de leerkracht.
Voor het middagprogramma starten de lessen weer om 12.45 uur.

De tweede lunchpauze van 7 groepen onder leiding van de overblijfmedewerkers start om 12.30 uur tot 13.15 uur voor de groepen 5a, 5b, 6a, 6-7, 7a, 8a en 8b met aansluitend buitenspelen. Voor het middagprogramma starten de lessen weer om 13.15 uur.

We gaan er vanuit dat alle leerlingen op alle dagen gebruik maken van de TSO. Er blijft de mogelijkheid voor de leerlingen om thuis te lunchen, maar er moet wel rekening gehouden worden met de desbetreffende pauze van 45 minuten van de groep waarin de leerling zit. Deze keuze is aan de ouders die ook zelf verantwoordelijk zijn voor het op alle dagen op tijd halen en brengen van het kind. Ouders dienen hierover voor de start van het schooljaar contact op te nemen met de directie. Er kan in bovenstaande situatie ook niet incidenteel gebruik gemaakt worden van de TSO.

De kosten
Aan de TSO zijn kosten verbonden. De kosten op jaarbasis bedragen € 130,-- per kind. U betaalt voor maximaal twee kinderen € 260,-- (uitgaande van ca. 120 overblijfdagen kost de TSO per kind per keer € 1,10). Desgewenst kan het bedrag per kind in twee termijnen voldaan worden. De eerste termijn moet op 16 oktober 2017 betaald worden en de tweede termijn op 1 februari 2018.

Startende leerlingen betalen het deel van het jaarbedrag (€ 13,- per maand) vanaf de eerstvolgende hele maand na de eerste schooldag.

De algemene regels tijden de TSO
- Binnen het rooster vindt de lunch plaats op het aangegeven tijdstip en in de eigen groep;
- In de eigen klas lunchen de kinderen aan tafel;
- Ouders zijn verantwoordelijk voor het meegeven van de lunch van hun kind, zoals brood, fruit en drinken.
- Ieder kind heeft daarvoor een deugdelijk tas (niet te groot i.v.m. de beschikbare ruimte) voorzien van de
naam van uw kind;
- We verzoeken u uw kind(eren) geen snoep mee te geven;
- Tijdens de pauze spelen de kinderen buiten onder begeleiding van de eigen leerkracht. Bij slecht weer worden
er binnen de eigen groep activiteiten georganiseerd;
- In de groep zijn voldoende materialen aanwezig om samen te spelen.

Procedure bij problemen met een leerling
- De TSO-medewerker handelt bij een probleem met een leerling conform afspraak en licht de leerkracht
hierover in;
- Indien nodig worden de ouders hiervan in kennis gesteld door de leerkracht;
- De verantwoordelijkheid voor het gedrag van de leerling ligt bij de leerkracht en de directie;
- Bij klachten van ouders over de begeleiding of de TSO zelf moet contact opgenomen worden met de
leerkracht of de directie;
- Voor het oplossen van bovenstaande zaken is de directie verantwoordelijk.

Evaluatie
Met regelmaat zullen directie en team alle zaken rond de TSO nauwgezet monitoren en evalueren. Dit geschiedt uiteraard in samenspraak met SKOL Kinderopvang.
Ook aan u als ouders zal u regelmatig gevraagd worden hoe u de TSO ervaart. In geval van problemen moet u hier zeker niet op wachten, maar contact opnemen met de leerkracht of de directie.

Tot slot
We hopen u in deze brochure op een goede manier geïnformeerd te hebben. Mocht u toch nog vragen hebben, dan zijn wij altijd bereid die te beantwoorden.